• Telefon : +48 575 65 11 65
  • E-mail : biuro@profesja-tlumaczenia.pl
  • Adres: 03-890 Warszawa ul. Pohulanka 3a lok H48

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Drejko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PROFESJA Biuro Tłumaczeń Profesjonalnych Anna Drejko z siedzibą 
w Warszawie, ul. Pohulanka 3a, lok. 48, 03-890 Warszawa, NIP: 1251309741, REGON 361593285 – dalej jako „Administrator”.
Z Administratorem można się kontaktować pod numerem telefonu 575-651-165 lub pod adresem poczty elektronicznej: biuro@profesja-tlumaczenia.pl.

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną, a ponadto przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. wynikających 
z przepisów podatkowych). Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dochodzenie 
i egzekucja przysługujących roszczeń.

3. Odbiorcy danych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Podmioty te będą mogły przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

4. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe także stronom trzecim, mającym siedzibę w państwach nie będących członkami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których, stosownie do decyzji Komisji Europejskiej, może nie być zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W takich przypadkach, przed ich przekazaniem, Administrator podejmie wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez zawarcie stosownych umów zawierających standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską.

5. Okres przechowywania danych
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła współpraca lub do upływu terminu przedawnienia roszczeń, w zależności który z tych momentów nastąpi później.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia 
i realizacji umowy.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Skontaktuj się z nami

PROFESJA Biuro Tłumaczeń Profesjonalnych

Anna Drejko: +48 575 65 11 65 biuro@profesja-tlumaczenia.pl
Adres : 03-890 Warszawa ul. Pohulanka 3a lok H48